شرکت

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۹۸ | ورود | ثبت نام

فعالیتها

1-     بسته بندی محصولات شرکت نفت سپاهان مطابق استانداردها

2-     برنامه ریزی جهت نیل به تعالی سازمانی شرکت و ارتقاء گام به گام در مقیاس کشوری و جهانی

3-      ایجاد محیط ایمنی و بهداشتی جهت حفظ سلامتی کارکنان و صیانت از اموال ذینفعان